ALICJA GRELA

SCENARIUSZE ZAJĘĆ DLA KLASY 1 DO KRĘGU TEMATYCZNEGO „ŚWIAT ZWIERZĄT”

TEMAT KRĘGU: ŚWIAT ZWIERZĄT

TEMATY DNIA

I POZNAJEMY PTAKI DOMOWE
II WIZYTA W ZOO
III NAŚLADUJEMY ZWIERZĘTA
IV CO SŁYCHAĆ NA WIEJSKIM PODWÓRKU

Metody i formy edukacyjne zastosowane w scenariuszach zajęć zintegrowanych do kręgu tematycznego „Świat zwierząt”.


Metody według W. Okonia:
- podające - opis, pogadanka, opowiadanie, praca z tekstem;
- problemowe - dyskusja, drama;
- eksponująca - pokaz;
- praktyczne - ćwiczenia praktyczne;
- programowane - z użyciem komputera.

Formy pracy według R. Więckowskiego:
- indywidualna - jednolita,
- zbiorowa - jednolita,
- grupowa.


Temat dnia: Poznajemy ptaki domowe

Treści działań edukacyjnych:

Wprowadzenie litery I, i drukowanej i pisanej, wielkiej i małej w oparciu
o wyraz podstawowy „indyk” na podstawie wiersza D. Gellnerowej „Indyk”. Poznanie nazw ptaków domowych i głosów przez nie wydawanych. Układanie zdań na temat wyglądu indyka przedstawionego na ilustracji. Analiza i synteza wyrazów z głoską „i”. Wprowadzenie pojęcia „odcinek”, kreślenie odcinków patykiem na boisku i za pomocą linijki
w książce. Poznanie trybu życia, sposobu odżywiania się i rozmnażania ptaków domowych oraz korzyści wynikających z ich hodowli. Wykonanie makiety „Ptaki na wiejskim podwórku”. Słuchanie utworu M. Musorgskiego „Taniec kurcząt w skorupkach”. Improwizacja ruchowa przy muzyce. Śpiewanie znanych piosenek.

W wyniku uczestnictwa w zajęciach uczeń:

- zna ptaki domowe,
- rozumie pojęcia: ptak, jajorodność,
- intuicyjnie rozumie pojęcie odcinka,
- zna korzyści z hodowli ptaków,
- wie, jak się nimi opiekować,
- zna samogłoskę „i”, poprawnie wymawia ją i pisze.
- układa zdania na określony temat,
- rozumie pojęcia: najkrótsze, najdłuższe,
- układa historyjkę obrazkową.

Środki dydaktyczne:

Podręczniki:
R. Laskowska, H. Małkowska-Zegadło - Elementarz (Skrót: E.) s. 14 i 108,
R. Laskowska, H. Małkowska-Zegadło - Ćwiczenia do Elementarza, część 1. (Skrót: J. pol-ćw. I) s. 14, 15, M. Frindt, J. Jednoralska - Myślę i liczę. Matematyka 1. Semestr I. (Skrót: M.) s. 15, 16, wiersz D. Gellnerowej „Indyk”, nagranie utworu M. Musorgskiego „Taniec kurcząt
w skorupkach”, historyjka obrazkowa „Od jajka do kurczęcia”, ilustracje ptaków domowych, alfabet ruchomy, białe, czerwone i niebieskie cegiełki, plansza z litera „I”, „i”, farby plakatowe, duży karton, pudełka, blok techniczny, papier kolorowy i plastelina.

Przebieg zajęć:

1. Odgadnięcie tytułu wiersza
- Za chwilę usłyszycie wiersz, którego autorką jest D. Gellnerowa. Chciałabym, abyście sami odgadli tytuł wiersza, odczytując zaznaczone
w schematach wyrazów głoski. (Nauczyciel odsłania na tablicy przygotowane obrazki i schematy ).
a) wybrzmiewanie kolejnych głosek,
b) odczytanie wyrazu „indyk”.
2. Słuchanie wiersza pt. „Indyk”
„Indyk strasznie się indyczy,
z nikim gadać nie chce.
Ciągle pióra swe ogląda
i korale swoje liczy.
Wyniosły niby król
i stale tylko
gul, gul i gul, gul.”
3. Rozmowa na temat wiersza.
- Co to znaczy „indyczy się”?
- Jak wygląda indyk?
- Otwórzcie elementarz na s. 14. W czym indyk na tej ilustracji podobny jest do tego, opisanego w wierszu?
- Co możemy o nim powiedzieć?
4. Analiza wyrazu „indyk”.
- Wymieńcie wszystkie głoski w wyrazie indyk.
- Ile słyszycie głosek? Ułóżcie tyle samo białych cegiełek.
- Ile jest samogłosek? Jakie?
- Ile jest spółgłosek? Jakie? Ułóżcie model wyrazu z czerwonych
i niebieskich cegiełek.
- Wyklaszczcie wyraz indyk. Z ilu sylab się on składa?
- Jaką głoskę słychać na początku wyrazu indyk?
- Podajcie przykłady innych wyrazów rozpoczynających się głoską „i”.
- W jakich wyrazach słychać „i” w środku?
- Jakie wyrazy kończą się głoską „i”?
5. Pokaz litery „I”, „i” drukowanej i pisanej, wielkiej i małej oraz ich porównanie.
6. Demonstrowanie sposobu pisania litery przez nauczyciela na tablicy
w dużym formacie, bez linii i w liniaturze.
7. Kreślenie przez dzieci nowej litery palcem w powietrzu, wodzenie po śladzie.
8. Pisanie litery „I”, „i” w zeszycie ćwiczeń (J. pol-ćw. I, s. 14).
9. Zabawa ruchowa.
- Proszę, abyście chodzili po sali jak indyk. Kiedy pokażę kartonik
z drukowaną literą „I” zatrzymacie się i będziecie naśladować głos indyka. Gdy zobaczycie pisaną literę „I” zrobicie przysiad i będziecie stukać palcem o podłogę - indyk szuka pożywienia.
10. Odczytanie tekstu do ilustracji pt. „Ptaki domowe” (E., s. 108) przez dobrze czytającego ucznia.
- Jakie ptaki domowe można jeszcze spotkać na wiejskim podwórku?
- Ile ptaków jest na ilustracji? Policzcie je.
- Jakie głosy one wydają? (Nauczyciel pokazuje kolejno obrazki: koguta, kury, kaczki, gęsi i indyka, a dzieci naśladują ich głosy).
- Co wspólnego w budowie ciała mają te ptaki?
- Czym pokryte jest ich ciało?
- Czym się różnią?
- Czym odżywiają się ptaki domowe?
- Jak należy o nie dbać?
- W jakim celu hodowane są przez ludzi? Wytnijcie i ułóżcie ilustracje we właściwej kolejności i jeśli potraficie ponumerujcie je.
11. Słuchanie nagrania utworu M. Musorgskiego „Taniec kurcząt
w skorupkach”.
- O czym opowiada ta muzyka?
- Co dzieje się z kurczątkami?
- Spróbujcie „zamienić się” w te kurczątka i przedstawić to, co słyszycie (swobodna ekspresja ruchowa przy muzyce).
12. Wykonanie planszy „Ptaki na wiejskim podwórku”.
a) podział klasy na 3 grupy,
I grupa przygotowuje planszę podwórka:
- malowanie podłoża farbami,
- wykonanie płotu i roślinności.
II grupa przygotowuje budynki gospodarcze np. kurnik, stodołę, dom:
- oklejanie gotowych pudełek papierem kolorowym.
III grupa wykonuje sylwety ptaków domowych:
- lepienie z plasteliny.
b) rozdanie materiałów i omówienie sposobu wykonania zadań dla każdej grupy,
c) praca w grupach,
d) układanie wykonanych elementów na przygotowanym podłożu,
e) omówienie wykonania pracy i ustawienie jej na wystawie,
f) porządkowanie miejsca pracy.
13. Wyjście na boisko szkolne:
a) marsz po obwodzie koła ze śpiewem „Wyszły w pole kurki trzy”,
b) podział klasy na grupy 3 osobowe (kurki trzy) - inscenizowanie pierwszej zwrotki piosenki:
„Wyszły w pole kurki trzy i gęsiego sobie szły.
Pierwsza przodem, w środku druga,
trzecia z tyłu oczkiem mruga.
I tak sznurkiem kurki trzy
raz - dwa! raz - dwa! w pole szły.”
c) wprowadzenie pojęcia „odcinek”:
- Proszę teraz, aby pierwsza i druga osoba stanęły od siebie w dowolnej odległości, a trzecia osoba niech narysuje patykiem najkrótszą drogę łączącą te osoby. Wyjaśnienie dzieciom, że ta „najkrótsza droga” między dwoma punktami to odcinek.
d) zabawa - „Najkrótsza droga do kurnika”. Dzieci (kurki) skupione wokół krążka (kurnika) na sygnał rozbiegają się na wszystkie strony. Na kolejny sygnał zatrzymują się. Patykiem rysują najkrótszą drogę od miejsca,
w którym stały do krążka.
- Czyj odcinek jest najdłuższy?
- Czyj odcinek jest najkrótszy?
e) rzuty piłką. Dzieci ustawione w kole, w środku stoi nauczyciel i rzuca piłkę kolejno do każdego dziecka.
- Narysujcie patykiem, jak leciała piłka ode mnie do was.
- Czy była to linia prosta?
f) powrót do klasy.
14. Rysowanie odcinków w książce (M., s. 15, ćw. 1 i 2) poprzez łączenie punktów z użyciem linijki.
15. Podsumowanie pracy:
- Czego dziś nauczyliście się?
- Co najbardziej podobało się wam w dniu dzisiejszym?
16. Zaznaczenie i wyjaśnienie pracy domowej:
- Uzupełnij ćw. 1 i 2 ze strony 16 (M.).

Temat dnia: Wizyta w zoo

Treści działań edukacyjnych:

Wprowadzenie litery „E”, „e” drukowanej i pisanej, wielkiej i małej na podstawie wyrazu „ekran”. Słuchanie wiersza Jana Brzechwy pt. „ZOO” czytanego przez nauczyciela. Omówienie zdjęć przedstawiających zwierzęta żyjące w zoo, oglądanie filmów prezentujących te zwierzęta i ich odgłosy, wysłuchanie informacji na temat wyglądu, sposobu odżywiania się, poruszania oraz środowiska, w którym żyją w oparciu o multimedialną encyklopedię zwierząt. Analiza i synteza dźwiękowa wyrazów z głoską „e”. Wyszukiwanie wyrazów z głoską „e” w nagłosie oraz nauka pisania litery „E”, „e” w oparciu o program multimedialny „Moje pierwsze ABC”. Słuchanie piosenki „Opiekun w ZOO”. Malowanie farbami na temat: „Zwierzątko, którym chciałbym opiekować się w zoo”. Układanie postaci zwierząt przy pomocy mozaiki geometrycznej - rozpoznawanie, nazywanie
i przeliczanie figur geometrycznych.

W wyniku uczestnictwa w zajęciach uczeń:

- umie uważnie słuchać,
- zna samogłoskę „e” i potrafi ją zapisać,
- potrafi rozpoznawać, nazywać i przeliczać figury geometryczne,
- nazywa zwierzęta żyjące w zoo i potrafi je krótko scharakteryzować,
- zdaje sobie sprawę z różnorodności świata zwierzęcego,
- wie, na czym polega opieka nad zwierzętami w zoo,
- wyróżnia części ciała różnych zwierząt i wskazuje różnice w ich budowie.

Środki dydaktyczne:

Podręczniki: J. pol-ćw., s.16, multimedialna Encyklopedia Zwierząt, program „Moje pierwsze ABC”, wiersz Jana Brzechwy „ZOO”, piosenka „Opiekun w ZOO”, plansza z literą „E”, „e”, białe, czerwone i niebieskie cegiełki, mozaika geometryczna.

Przebieg zajęć:

1. Wysłuchanie wiersza.
- Posłuchajcie wiersza Jana Brzechwy pt. „ZOO” i spróbujcie zapamiętać występujące w nim zwierzęta.
„Matołek raz zwiedzał ZOO
I wołał co chwila: „O - o!”
„Jaka brzydka papuga!”
„Żyrafa jest za długa!”
„Słoń za wysoki!”
„A po co komu te foki?”
„Zebra
Ma farbowane żebra!”
„Tygrys
Chętnie by mnie stąd wygryzł!”
„No, a zajrzyjmy pod daszek:
Żółw - tuś bratku, tuś!”
„A to? Ptaszek.
Niezły ptaszek -
Struś!”
Wreszcie zbliża się do wielbłąda,
Uważnie mu się przygląda
I powiada wskazując na niego przez kraty:
„Owszem, niezły. Niczego! Szkoda tylko, że garbaty!”
2. Rozmowa na temat wiersza:
- Co zwiedzał Matołek?
- Jakie zwierzęta tam widział?
- Dlaczego nie podobały mu się te zwierzęta?
- Czy ktoś z was był już w ogrodzie zoologicznym? Proszę opowiedzieć jak tam jest.
- Jakie możemy jeszcze spotkać tam zwierzęta?
3. Zaproszenie do wizyty w zoo:
- Ponieważ w naszym mieście nie ma ogrodu zoologicznego, skorzystamy
z encyklopedii multimedialnej zwierząt.
- Odczytajcie napis na ekranie (Zoo dla dzieci).
4. Prezentowanie dzieciom zdjęć zwierząt, krótkich filmów, wydawanych odgłosów, wysłuchanie informacji o wybranych zwierzętach (wygląd, sposób odżywiania się, środowisko, w którym żyją, sposób poruszania się).
Nauczyciel demonstruje, jak można uzyskać te informacje, a następnie chętne dzieci kolejno prezentują zwierzęta, klikając w odpowiednie miejsca na ekranie.
5. Zabawa naśladowcza:
- Ja będę pokazywała rysunek zwierzęcia, a wy pokażecie sposób jego poruszania się. (Dzieci naśladują: słonia, lwa, żyrafę, małpę, niedźwiedzia.)
6. Rozwiązanie zagadki:
„Musi być w kinie,
lecz nie ma go w teatrze.
Gdy film oglądasz
na niego właśnie patrzysz.”
- Gdzie mogliśmy oglądać zwierzęta?
- Gdzie jeszcze możemy spotkać ekran?
7. Analiza wyrazu „ekran”:
- Jaką głoskę słyszycie na początku wyrazu „ekran”?
- Spójrzcie znów na ekran i wyszukajcie wszystkie wyrazy rozpoczynające się głoską „e” („Moje pierwsze ABC”).
8. Modelowanie struktury dźwiękowej wyrazu „ekran”:
a) budowanie z białych cegiełek schematu wyrazu, określanie liczby sylab
i głosek,
b) budowanie z czerwonych i niebieskich cegiełek modelu wyrazu, wskazywanie samogłosek i spółgłosek,
c) porównanie z modelem ułożonym na tablicy.
9. Pokaz litery „E”, „e” drukowanej i pisanej, wielkiej i małej.
10. Demonstrowanie sposobu pisania litery na ekranie komputera („Moje pierwsze ABC”).
a) pisanie przez dzieci litery w powietrzu, po śladzie i na ławce.
11. Wykonanie ćwiczeń w pisaniu w książce (J. pol-ćw., s. 16):
- Napisz w liniaturze zaznaczone litery.
- Jakie imiona mogą mieć dziewczynki rozmawiające przez telefon? Do podpisów pod rysunkami, wpisz litery, które potrafisz pisać.
- Do każdej nazwy dodaj głoskę „e”. Głośno odczytaj podpisy pod rysunkami. Powiedz, co może przedstawiać ostatni rysunek?
12. Słuchanie piosenki „Opiekun w ZOO” w wykonaniu nauczyciela.
- Jakimi zwierzętami zajmował się pan opiekun w zoo?
- Jak to robił?
13. Malowanie farbami na temat: „Zwierzątko, którym chciałbym opiekować się w zoo”
a) wypowiedzi dzieci na temat zwierzęcia, którym chciałyby się opiekować,
b) wymienianie części ciała różnych zwierząt,
c) rozdanie przyborów,
d) indywidualna praca uczniów,
e) zawieszenie wykonanych prac i omówienia ich,
f) porządkowanie miejsc pracy.
14. Zabawa ruchowa: „Opiekuję się zwierzątkiem”
Dzieci dobierają się parami - jedno jest zwierzęciem, drugie opiekunem. Opiekun „modeluje” postać wybranego zwierzęcia, a następnie za pomocą gestów pokazuje, jak opiekuje się nim. Następnie zmiana ról.
15. Układanie zwierząt z figur geometrycznych (mozaika geometryczna):
a) rozpoznawanie i nazywanie figur,
b) określanie, której z figur krawędzie mają kształt odcinka, z ilu odcinków można ułożyć kwadrat, trójkąt, prostokąt.
c) układanie postaci zwierząt,
d) wymienianie - ile i jakie figury zostały przez dzieci wykorzystane,
e) porównanie z kolegą z ławki - kto zużył więcej figur.
16. Podsumowanie pracy na zajęciach.
17. Zadanie pracy domowej:
- Każde dziecko otrzyma krótki wiersz J. Brzechwy o zwierzętach. Nauczcie się wierszy na pamięć.


Temat dnia: Naśladujemy zwierzęta

Treści działań edukacyjnych:

Wypowiedzi dzieci na temat zwierząt żyjących w zoo na podstawie ilustracji. Przeliczanie zwierząt. Porównywanie liczby zwierząt poszczególnych gatunków. Wykonanie zwierzątka techniką origami. Recytowanie wierszy J. Brzechwy. Naśladowanie zwierząt opisanych
w wierszach. Tworzenie zbiorów. Analiza i synteza dźwiękowa wyrazów
z głoską „y”. Wprowadzenie pisanej litery „y” w wyrazie „tygrys”. Tworzenie liczby mnogiej poprzez zmianę litery końcowej wyrazu lub dodanie litery „y”.

W wyniku uczestniczenia w zajęciach uczeń:

- zna samogłoskę „y”, potrafi ją zapisać,
- rozpoznaje zwierzęta egzotyczne,
- potrafi zachować się w zoo,
- potrafi wyodrębnić zbiór spełniający dany warunek,
- uważnie słucha poleceń, wykonuje pracę według ilustracji,
- porównuje zbiory pod względem liczebności,
- potrafi zwinnie poruszać się.

Środki dydaktyczne:

Podręczniki (J. pol-ćw., s. 22-23, E. s. 18-19), wiersze Jana Brzechwy: Niedźwiedź, Wilk, Lis, Dzik, Żubr, Struś, Papuga, Pantera, Słoń, Kangur, Wielbłąd, Żyrafa, Krokodyl, Żółw, Małpa, Tygrys, Sowa, Zebra, Lew, Renifer, nagranie piosenki Cztery słonie (Gala piosenki familijnej), pętle, obrazki zwierząt, karton, cegiełki: białe, czerwone i niebieskie, alfabet literowy, plansza z literą „y”.

Przebieg zajęć:

1. Wypowiedzi dzieci na temat ilustracji (E. s. 18-19):
- Co przedstawia ta ilustracja?
- Jakie zwierzęta mieszkają w tym zoo?
- Gdzie są one umieszczone?
- Których zwierząt jest najwięcej?
- Których zwierząt jest tyle samo co małp?
- O ile więcej jest zebr niż pawi?
- Kto wybrał się na spacer do zoo?
- Jak należy zachowywać się w zoo?
2. Zabawa naśladowcza - „Zwierzyniec Jana Brzechwy”
- Teraz zamieniamy się w zwierzęta z wierszy J. Brzechwy, które przygotowaliście w domu.
Proszę, abyście kolejno zaprezentowali każde zwierzę. Jedno dziecko będzie recytowało wiersz, a po skończeniu wszyscy spróbują naśladować to zwierzę.
3. Tworzenie zwierzątka techniką origami.
a) rozdanie papieru,
b) prezentowanie przez nauczyciela kolejnych złożeń papieru i składanie kartki przez dzieci,
c) umieszczenie prac na przygotowanym przez nauczyciela podłożu,
d) stwierdzenie, że jest to zbiór słoni.
4. Tworzenie zbiorów zwierząt:
- Teraz wy utworzycie zbiory zwierząt. Na podłodze znajdują się pętle, będą to wybiegi dla zwierząt. Wylosujcie kartkę z narysowanym zwierzęciem i przypnijcie sobie. Stańcie w pętlach tak, aby w każdej znajdowały się takie same zwierzęta.
- Jakie zwierzęta znajdują się w pierwszym zbiorze? (drugim?, trzecim?, czwartym?)
- Ile ich jest?
- Których zwierząt jest najwięcej? (tygrysów)
- Proszę, przypomnij wiersz o tygrysie.
5. Analiza wyrazu „tygrys”:
- Wymieńcie wszystkie głoski w wyrazie „tygrys”.
- Ułóżcie tyle białych cegiełek, ile jest głosek.
- Która głoska powtarza się dwa razy?
- Czy to samogłoska czy spółgłoska?
- Ułóżcie model wyrazu.
- Porównajcie z modelem ułożonym na tablicy.
- Gdzie wystąpiła głoska „y” w wyrazie „tygrys”?
6. Pokaz litery „y” drukowanej i pisanej.
7. Zastąpienie w modelu czerwonych cegiełek literą „y” z alfabetu ruchomego:
- Czy znacie wyrazy, gdzie „y” występuje na początku wyrazu?
- Podajcie przykłady wyrazów z głoską „y” w środku i na końcu.
8. Tworzenie liczby mnogiej nazw zwierząt. Nauczyciel pokazuje obrazek jednego zwierzęcia, a następnie dokłada drugi: (załącznik 4 i 9).
żyrafa - żyrafy
zebra - zebry
tygrys - tygrysy
kangur - kangury
9. Nauka pisania litery „y”.
a) omówienie kształtu litery, rozmieszczenia w liniaturze i kierunku pisania,
b) wodzenie po śladzie, pisanie palcem w powietrzu,
c) modelowanie litery z mokrej nitki na podkładce.
10. Pisanie litery „y” w książce (J. pol-ćw., s. 22):
- Napisz literę „y” w dużej, a następnie w małej liniaturze.
- Narysuj gąsieniczki złożone z liter „y”, spróbuj pisać bez odrywania ręki.
- Wpisz w odpowiednich miejscach litery „y” oraz te litery, które potrafisz napisać.
- Dodaj głoskę „y” do każdego wyrazu. Przeczytaj te wyrazy po sylabie przed dodaniem „y” i po dodaniu tej głoski.
11. Zabawa rytmiczna przy piosence „Cztery słonie”.
a) wysłuchanie nagrania piosenki z kasety;
b) marsz po obwodzie koła podczas słuchania zwrotek, podczas refrenu dzieci zatrzymują się, podają sobie dłonie i rytmicznie kołyszą się.
12. Tworzenie zbiorów - karta pracy.
- Otoczcie pętlą zwierzęta żyjące w ciepłych krajach, które można spotkać w zoo i pokolorujcie je.
- Które zwierzęta znalazły się w pętli?
- Ile ich jest?
- Które z niepokolorowanych zwierząt moglibyście umieścić w drugiej pętli?
- Jaki byłby to zbiór?
13. Podsumowanie pracy na zajęciach.
14. Praca domowa.
- Narysuj zbiór swoich ulubionych zabawek.

Temat dnia: Co słychać na wiejskim podwórku?

Treści działań edukacyjnych:

Dźwiękonaśladowcza inscenizacja wiersza W. Chotomskiej pt. „Co słychać na wsi”. Wprowadzenie litery „ą” drukowanej i pisanej na podstawie zagadki, w oparciu o wyraz podstawowy „gąska”. Nauka pisania litery „ą”. Wyszukiwanie i zaznaczanie litery „ą” w tekście wiersza pt. „Gąski”. Omówienie środowiska życia zwierząt podwórkowych na podstawie ilustracji. Nazywanie zwierząt podwórkowych i omówienie sposobu opiekowania się nimi. Zabawa wysnuta z treści piosenki „Dziwne rozmowy”. Wyklejanie konturu gąski piórami. Formułowanie warunku, jaki spełniają przedmioty należące do danego zbioru, zbiór i podzbiór.

W wyniku uczestnictwa w zajęciach uczeń:

- umie przeprowadzić analizę i syntezę słuchowo-wzrokową,
- umie pisać poznane litery,
- wymieni nazwy ptaków i ssaków żyjących na wiejskim podwórku,
- rozumie potrzebę hodowania tych zwierząt,
- potrafi naśladować ich głosy,
- potrafi wyodrębnić zbiór spełniający dany warunek,
- rozumie pojęcie podzbiorów,
- reaguje na sygnały dźwiękowe.

Środki dydaktyczne:

Podręczniki (J. pol-ćw. I s. 24, M. s.19), wiersz W. Chotomskiej „Co słychać na wsi?”, wiersz „Gąski”, ilustracje wiejskiego podwórka, piosenka „Dziwne rozmowy”, rysunki zwierząt hodowanych na wsi, kartki
z narysowanym konturem gąski, pióra, szarfy, karta pracy, instrumenty perkusyjne, garnek, sito, spodeczek i miseczka.


Przebieg zajęć

1. Wysłuchanie wiersza „Co słychać na wsi?”
„Co słychać na wsi?
Co słychać? Zależy gdzie
Na łące słychać: Kle-kle!
Na stawie: Kwa-kwa
Na polu: Kraaa.
Pod kurnikiem: Kukuryku!
-ko - ko - ko - ko - ko! - w kurniku.
Koło budy słychać: Hau!
A na progu: Miau...”

- Jakie zwierzęta zostały wymienione w wierszu?
- Ile ich jest?
- Kogo można spotkać na łące? Spróbujcie klekotać tak, jak bocian
i naśladować, jak chodzi po łące .
- Kto pływa po stawie? Pokażcie, jak poruszają się kaczuszki idące nad staw.
- Jak odzywają się kaczki?
- A jak kraczą wrony na polu?
- A co to za ptak? Posłuchajcie zagadki:
„Ma ostrogi, ale nimi nie bodzie,
ma grzebień - ale tylko od szyku,
na podwórku rej wodzi i woła kukuryku!”
- Kto jeszcze odzywa się w kurniku?
2. Opowiem wam pewną historyjkę.
Kura wraz z kurczętami chodziła po podwórku. Nagle zza drzewa wyszedł kot i zaczął skradać się, chcąc złapać jedno z kurcząt. Zobaczywszy to kurka zaczęła nawoływać swoje dzieci. Te z piskiem biegły, aby schować się pod skrzydła mamy. Na szczęście kota przepędził ujadający głośno pies. Kot miaucząc uciekł do stodoły.
(Przydział ról, zabawa)
3. Rozwiązanie zagadki.
- Kogo możemy jeszcze spotkać na wiejskim podwórku? Posłuchajcie zagadki:
„Chodzą po podwórku,
trawkę sobie skubią.
Lubią też popływać,
białe piórka gubią.”
4. Wyklejanie konturu gąski piórkami:
a) omówienie sposobu wykonania pracy;
b) rozdanie materiałów: kartonów z narysowanym konturem gąski i piórek, „które zgubiły gąski”;
c) praca indywidualna uczniów;
d) omówienie prac, zrobienie wystawki;
e) porządkowanie miejsc pracy.
5. Analiza wyrazu „gąski”:
- Policzcie, ile jest głosek w wyrazie „gąski” i ułóżcie tyle samo białych cegiełek.
- Które z tych głosek to samogłoski, a które spółgłoski. Ułóżcie model wyrazu.
- Której samogłoski jeszcze nie poznaliście? (zwrócenie uwagi na prawidłowe wymawianie głoski „ą”)
6. Ustalenie, że „ą” występuje w środku lub na końcu wyrazu. Podawanie przykładów przez dzieci.
7. Pokaz litery „ą” drukowanej i pisanej oraz sposobu jej pisania.
8. Pisanie przez dzieci litery „ą”:
a) pisanie po śladzie, palcem w powietrzu i na ławce;
b) pisanie w ćwiczeniówce (J. pol-ćw. I, s. 24)
- Napisz w liniaturze literę „ą”
- Wpisz brakujące litery: „a”, „e”, „ą”
- Wpisz „a” lub „ą”
9) Wyszukiwanie litery „ą” w tekście:
a) rozdanie dzieciom wiersza pt.: „Gąski”;
b) odczytanie wiersza przez dobrze czytające dziecko;
c) zakreślenie kredką liter „ą”
- Ile liter zakreśliliście?
10. Oglądanie ilustracji „Wiejskie podwórko”
- O których zwierzętach jeszcze dziś nie mówiliśmy?
- W jakim celu się je hoduje?
- Na czym polega opieka nad tymi zwierzętami?
- Ja będę nazywała dorosłe zwierzęta, a wy nazwiecie ich małe dzieci.
Np. kot - kocięta
krowa - cielęta
świnia - prosięta
kura - kurczęta
11. Słuchanie piosenki „Dziwne rozmowy” śpiewanej przez nauczyciela
12. Zabawa wysnuta z treści piosenki : „Karmimy zwierzęta na naszym podwórku”.
Ustalenie, czym gospodyni wiejska może nakarmić zwierzęta i ptactwo domowe:
- dla świnek - gotuje w garnku kartofle,
- dla kur, kogutów i indyków przygotowuje pełne sito ziarna,
- dla kotów - mleko w spodeczku,
- dla psów - resztki obiadu w miseczce.
W miarę objaśniania kolejnych etapów pracy gospodyni nauczycielka stawia na środku sali garnek, sito, spodeczek i małą miseczkę. Dzieci zostają podzielone na 4 grupy: „ptactwa domowego” (kur, kogutów, indyków), „świnek”, „kotów” i „piesków”. Jedno dziecko pełni rolę gospodyni. Każda grupa ma swoje miejsce w innym kącie sali („kurnik”. „chlewik”, „psią budę”, „komórkę dla kotów”). Przy akompaniamencie w rytmie marsza (na bębenku) wszystkie grupy spacerują koło swoich domków.
Rozlega się umowny sygnał obwieszczający „karmienie ptactwa domowego”. Na dźwięki kołatki (powtarzane kilka razy w dość szybkim tempie) „kury”, „koguty” i „indyki” wybiegają na środek sali i głośno „domagają się jadła”. „Gospodyni wysypuje im ziarno z sita”. „Ptactwo” milknie zajęte jedzeniem („dziobie ziarna”). Po chwili rozlega się ponownie sygnał zapraszający do spaceru. Zabawa powtarza się. Na odpowiednie sygnały (dźwięk tamburyna, grzechotek, trójkątów) wychodzą kolejno do karmienia „miauczące kotki”, „szczekające psy”, „kwiczące świnki”.
Kiedy cały inwentarz zostanie „nakarmiony” zabawę kończy wspólny, improwizowany taniec „zwierząt, ptactwa domowego i gospodarzy”.
13. Tworzenie zbioru i podzbioru.
Dzieci otrzymują obrazki zwierząt z wiejskiego podwórka i dwie szarfy: czerwoną i żółtą.
- Utwórzcie z czerwonej szarfy pętlę i umieśćcie w niej zwierzęta, które można spotkać na wiejskim podwórku.
- W żółtej pętli ułóżcie obrazki ptactwa domowego.
- Gdzie umieścicie żółtą pętlę?
- Dlaczego?
- Omówienie ćw. 1 (M., s. 19).
14. Podsumowanie pracy na zajęciach.
15. Praca domowa
Ćwiczenie 2 (M., s. 19) - omówienie sposobu wykonania ćwiczenia.

BIBLIOGRAFIA

Arends R. I.: Uczymy się nauczać. WSiP, Warszawa 1998.
Brzechwa J.: Brzechwa dzieciom. Wyd. „KAMA”, Warszawa 1995.
Cywińska E. B., Janicka-Panek T., Zielkowska L.: Rozkład treści nauczania dla klasy pierwszej. Wyd. „Juka”, Warszawa 1999.
Duraj-Nowakowa K.: Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej. Modernizacja teorii i praktyki. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1998.
Encyklopedia zwierząt. Polskie Media Amercom Sp. z o.o.
Kujawiński J. (red.): rozwijanie aktywności twórczej uczniów klas początkowych: zarys metodyki. WSiP, Warszawa 1990.
Kupisiewicz Cz.: Podstawy dydaktyki ogólnej. Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, Warszawa 1996.
Moje pierwsze ABC. Optimus Nexus.
Okoń W.: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. PWN, Warszawa 1987.
Radwiłowicz M., Morawska Z.: Metodyka nauczania początkowego. WSiP, Warszawa 1986.
Więckowski R.: Elementy nauczania początkowego. WSiP, Warszawa 1976.
Wlaźnik K.: Wychowanie fizyczne w klasach 1-3. Przewodnik metodyczny dla nauczyciela. Wyd. „Juka”, Warszawa 1998.


OPRACOWAŁA: MGR ALICJA GRELA
NAUCZYCIEL NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO
PSP W MAKOWIE

 

 

 

 

Copyright ©2002 q4.pl